ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ: ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ಮದ್ದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ನೋಡಿ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮದ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಸರಳ ಹೋಮ ಪದ್ಧತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ – ಭಾವವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *