ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಬೂದಿಯಲ್ಲ,

ಭಸ್ಮ ‘ ವಿಶೇಷ ಮರವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ  ಭಸ್ಮ .

ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಭಸ್ಮ.

Check Out For More Related Articles:

  1. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ, ಗಂಧ, ಕೆಂಪುನಾಮ ಇವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ?
  2. ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು
  3. ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?
  4. ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಯಾರು?
  5. ನೆಲ್ಲಿಕಾಹಿ ಶರಬತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *