ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಬೂದಿಯಲ್ಲ ,

ಭಸ್ಮ ‘ ವಿಶೇಷ ಮರವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ  ಭಸ್ಮ .

ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಭಸ್ಮ.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *