ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮ , ವಿಭೂತಿ ,ಗಂಧ , ಕೆಂಪುನಾಮ ಇವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ?

ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮ , ವಿಭೂತಿ ,ಗಂಧ , ಕೆಂಪುನಾಮ ಇವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ?

ಭಸ್ಮದ ಅರ್ಥ : ‘ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ‘ ಎಂದು ಇದೆ. ಭ = ನಾಶವಾಗಲಿ ಸ್ಮ = ಸ್ಮರಣೆ ಚಂದನ ,ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ  ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಧಾಸಿಸುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈ ಗುರುತುಗಳು...

Read more

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು 1. ಓಂ’ ಕಾರವೇ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವೂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಣ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿದ್ದು , ಈ ‘ ಓಂ ‘ ಕಾರರೂಪಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅರಿತ ಜೀವಿಯು ಯಾವ     ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ , ಅದು  ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಭಾವವನ್ನು ಜಾಗೃತವಿರಿಸಲು ಭಗವಂತನ...

Read more

ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಬೂದಿಯಲ್ಲ , ಭಸ್ಮ ‘ ವಿಶೇಷ ಮರವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ  ಭಸ್ಮ . ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಭಸ್ಮ.

Read more

ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಯಾರು?

ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಯಾರು?

ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು , ಅನಂತ , ವಾಸುಕಿ , ಶಂಖ , ಪದ್ಮ , ಕಂಬಲ, ಕಾರ್ಕೊಟಕ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ,ಶಂಖಕ ,ಕಾಳಿಯ , ತಕ್ಷಕ, ಪಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಮಣಿ ಭದ್ರಕ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲೂ  ನಾಗಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಮಯದಿಂದ  ಬರೆದು  ಮೊಸರು , ಕುಶ ,ಚಂದನ...

Read more