ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ, ಗಂಧ, ಕೆಂಪುನಾಮ ಇವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ?

ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ, ಗಂಧ, ಕೆಂಪುನಾಮ ಇವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ?

ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ, ಗಂಧ, ಕೆಂಪುನಾಮ ಇವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ? ಭಸ್ಮದ ಅರ್ಥ : ‘ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ‘ ಎಂದು ಇದೆ. ಭ = ನಾಶವಾಗಲಿ ಸ್ಮ = ಸ್ಮರಣೆ ಚಂದನ ,ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು...

Read more

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು (Sutras)

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು (Sutras)

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು (Sutras) 1. ಓಂ’ ಕಾರವೇ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವೂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಣ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿದ್ದು (Sutras), ಈ ‘ ಓಂ ‘ ಕಾರರೂಪಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅರಿತ ಜೀವಿಯು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ , ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಭಾವವನ್ನು...

Read more

ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ವಿಭೂತಿ ಅಥವಾ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಬೂದಿಯಲ್ಲ, ಭಸ್ಮ ‘ ವಿಶೇಷ ಮರವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ  ಭಸ್ಮ . ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮದ ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಭಸ್ಮ. Check Out...

Read more

ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಯಾರು?

ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಯಾರು?

ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ಮುಖ್ಯ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು , ಅನಂತ , ವಾಸುಕಿ , ಶಂಖ , ಪದ್ಮ , ಕಂಬಲ, ಕಾರ್ಕೊಟಕ, ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ,ಶಂಖಕ ,ಕಾಳಿಯ , ತಕ್ಷಕ, ಪಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಮಣಿ ಭದ್ರಕ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲೂ  ನಾಗಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೋಮಯದಿಂದ...

Read more