ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು 1. ಓಂ’ ಕಾರವೇ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವೂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಣ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿದ್ದು , ಈ ‘ ಓಂ ‘ ಕಾರರೂಪಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅರಿತ ಜೀವಿಯು ಯಾವ     ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ , ಅದು  ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಭಾವವನ್ನು ಜಾಗೃತವಿರಿಸಲು ಭಗವಂತನ...

Read more