ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು (Sutras)

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು (Sutras)

ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಉಪಯೋಗಿ ಅಮೃತ ಸೂಕ್ತಿಗಳು (Sutras) 1. ಓಂ’ ಕಾರವೇ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವೂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಣ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿದ್ದು (Sutras), ಈ ‘ ಓಂ ‘ ಕಾರರೂಪಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅರಿತ ಜೀವಿಯು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ , ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಭಾವವನ್ನು...

Read more