ರಾಹುರಕ್ಷಾ ಕವಚ

logo
Rahu Raksha Kavacha

Rahuraksha Kavacha (ರಾಹುರಕ್ಷಾ ಕವಚ)

ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ವಿಕೃತ ಭಾವನೆ, ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿಡೀರನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು,ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು,ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದು,ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾವಭಾವ,ವರ್ತನೆ,ನಡುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು.ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿಡೀರನೆ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅಪಚ್ಯುತಿಯಾಗುವುದು.

ಯಂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಮೊದಲ ಭಾರಿ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಲ ಕೈಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

Send Us Enquiry